Cyngerdd Nadolig | 2019

December 17th, 2019

Ar Ragfyr 13eg, cynhaliodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol unwaith eto yn Eglwys Gadeiriol St Asaph. Cawsom ddigwyddiad hyfryd eleni ac roeddem yn ddiolchgar iawn am ddychwelyd Pedwarawd Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru a ymunodd â ni unwaith eto. Eleni gwnaethom hefyd groesawu Côr Byddar Dee Sign a arwyddodd nifer o alawon Nadolig yn ogystal ag… Read More »

Wobr Busnes Menter Gymdeithasol

October 22nd, 2019

Ar Hydref 18fed, mynychodd DangerPoint Wobrau Busnes Sir y Fflint ac roedd yn anrhydedd derbyn y ‘Wobr Busnes Menter Gymdeithasol Orau’. Mae Gwobrau Busnes Sir y Fflint yn cynnwys 9 categori sy’n caniatáu i unrhyw fusnes llwyddiannus yn Sir y Fflint gystadlu yn y gwobrau mawreddog hyn. Mae pob cais yn cael ei feirniadu gan… Read More »

STORI GORAU-CROESO CYMRU

August 23rd, 2019

Yn ystod gwyliau’r haf (2019) cawsom ein hymweliad dirgel gan Croeso Cymru fel rhan o fod yn y ‘Cynllun Atyniad Ansawdd’. Cawsom adolygiad rhagorol a dyfarnwyd y wobr ‘Best Told Story’ yng Nghymru i ni. Dyfernir ‘The Best Told Story’ i atyniadau sy’n creu profiad cofiadwy a difyr trwy ddehongli i ymwelwyr! Rydym yn falch… Read More »

ARDDANGOSFA NEWYDD – Troseddau Cyllyll

July 26th, 2019

Rydym wedi lansio arddangosfa newydd arall yn y Ganolfan yr wythnos hon. Wedi’i noddi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, bydd yr arddangosfa newydd yn canolbwyntio ar droseddau cyllyll. Pwrpas yr arddangosfa yw ceisio codi ymwybyddiaeth o ganlyniadau cario cyllyll ynghyd â lleihau ofn trosedd a nifer y bobl ifanc sy’n dewis cario cyllyll. Dywedodd… Read More »

Prosiect Ymchwil – Lleoliad Myfyrwyr 2019

June 28th, 2019

Yn ystod mis Mai / Mehefin, gwnaethom gynnal dau fyfyriwr o Brifysgol Caer, Ella & Keely, sy’n astudio Troseddeg a Seicoleg ar eu lleoliad 5 wythnos i gwblhau ein prosiect ymchwil blynyddol. Fe wnaethant ymweld â chyfanswm o 13 ysgol o bob rhan o Ogledd Cymru a oedd wedi ymweld â PentrePeryglon yn ystod y… Read More »

ARDDANGOSFA NEWYDD – 999

June 3rd, 2019

Rydym wedi cael llawer o ddiweddariadau cyffrous newydd yn y ganolfan yn ddiweddar ac mae un yn efelychydd 999 newydd sydd wedi’i osod yn y ganolfan. Mae’r arddangosfa ryngweithiol newydd yn y lolfa ac mae’n cynnal 3 senario gwahanol – un yr un i’r Heddlu, Tân ac Ambiwlans. Gall ymwelwyr ddeialu 999 a rhyngweithio gyda’r… Read More »

CYNGERDD NADOLIG | Cadeirlan Llanelwy 2018

December 6th, 2018

Ar 5ed Rhagfyr, cynhaliodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol unwaith eto yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cynhaliwyd Cyngerdd Nadolig ac roeddem yn ddiolchgar iawn i Ysgol Bryn Garth a Quartet Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru a ymunodd â ni unwaith eto ochr yn ochr ag Ysgol y Llys. Eleni cawsom gefnogaeth wych tuag at y digwyddiad, nid… Read More »

ARIANNU ACHOS LLEOL CO-OP

November 26th, 2018

Mae ein term fel Achos Lleol Co-op wedi dod i ben a hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd ni drwy gydol y flwyddyn. Cawsom ein gwahodd i bob un o’r tri Co-op yn yr ardal a oedd wedi cefnogi’r arian aelodaeth cymunedol yn ymweld â siopau Rhyl, Bodelwyddan a Rhuddlan i dderbyn sieciau a siarad… Read More »

LLWYDDIANT BAGIAU CYMORTH TESCO

November 1st, 2018

Diolch yn fawr i chi am ein helpu i lwyddo yn ein cais am Fagiau Cymorth Tesco! Daethom yn 2il gyda £2000 o arian yn cael ei dderbyn. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i sybsideiddio ymweliadau i addysgu plant a phobl ifanc o ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid ar bob agwedd ar ddiogelwch… Read More »

LLWYDDIANT MARATHON ERYRI!

October 30th, 2018

Ein harian codi dau rhedwr difyr ar ran PentrePeryglon oedd John Hanson a Julie Taylor a gododd gyfanswm o £1,202 (gan gynnwys Cymorth Rhodd). Roedd yn ddiwrnod ffres hyfryd, ffres ar gyfer y marathon, ac roedd y ddau rhedwr yn croesi’r llinell orffen gyda gwenu ar eu hwynebau. Roedd adborth gan y ddau rhedwr yn… Read More »

YMWYBYDDIAETH FYDDAR

October 15th, 2018

Cynhaliodd staff PeryglonPoint gweithdy hanner diwrnod gyda Rhwydwaith Cefnogi Byddardod a oedd yn cynnwys awgrymiadau ar sut i fod yn fwy cynhwysol i bobl fyddar, y gwahanol fathau o fyddardod a dulliau gwahanol o gyfathrebu â phobl fyddar. Dangoswyd staff hefyd sut i ddefnyddio’r ddolen glywed newydd a’r dyfeisiau cludadwy yr ydym ni wedi eu… Read More »

SIOP NEWYDD PENTREPERYGLON

August 2nd, 2018

Caeodd PentrePeryglon ei ddrysau am wythnos ym mis Gorffennaf ar gyfer datblygiad newydd cyffrous iawn! Mae ein sefyllfa siop wedi cael ei hadnewyddu’n llwyr gan Y Co-op gan ei gwneud yn fwy ac yn fwy rhyngweithiol i’n profiad ymwelwyr. Nod pwrpas y siop yn y ganolfan yw addysgu pobl ifanc am ganlyniadau a risgiau pwysau… Read More »

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com