Ein noddwyr senario diogelwch ffyrdd newydd

May 9th, 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein partneriaeth gyda Farrall’s Group sydd bellach yn noddwyr ein senario Diogelwch Ffyrdd. Mae ein senario Diogelwch Ffyrdd yn edrych fel ffordd go iawn – er, diolch byth, does dim traffig a dim cerddwyr eraill, ar wahân i’r plant a’r bobl ifanc oedd yn teithio ar y pryd! Mae grwpiau’n dysgu… Read More »

Cyflwyno ein noddwr newydd

March 8th, 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein partneriaeth gyda CGI UK sydd bellach yn noddwyr balch i’n senario Diogelwch Rhyngrwyd. Mae ein senario Diogelwch Rhyngrwyd yn caniatáu i’n hymwelwyr siarad â K-os, avatar estron rhyngweithiol, cyfeillgar! Mae K-os, sydd wedi dod yn fascot PentrePeryglon dros y blynyddoedd, yn dod yn fyw ar y sgrin a gall y… Read More »

Eich Cymuned, Eich Dewis Ariannu

February 28th, 2024

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi dewis derbyn cyllid gan Eich Cymuned, Eich Dewis a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae Eich Cymuned, Eich Dewis yn fenter gan Heddlu Gogledd Cymru sy’n defnyddio arian parod a atafaelwyd gan droseddwyr ac yn ei ddefnyddio’n dda lle mae ei angen ar draws cymunedau Gogledd Cymru.… Read More »

Cydweithio Youth Shedz

January 18th, 2024

Mae PentrePeryglon yn cychwyn ar brosiect newydd cyffrous ar y cyd ag Youth Shedz Cymru – wedi’i ariannu’n hael gan The Neumark Foundation. Mae Youth Shedz yn fenter sydd wedi ennill gwobrau ac sydd â grwpiau ar draws Gogledd Cymru sy’n darparu lle diogel i bobl ifanc archwilio pwy ydyn nhw, i ddatblygu perthnasoedd cymdeithasol… Read More »

StayWise.Cymru yn lansio!

May 30th, 2023

Lansiodd StayWise, un o’n Cydweithwyr Cynghrair Canolfannau Diogelwch StayWise.Cymru ar 30ain Mai, 2023, a chafodd ei arddangos yn Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Mae eu gwefan yn llawn dop o weithgareddau addysgol hwyliog gan brif wasanaethau brys y DU, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i athrawon, y cyhoedd a sefydliadau eraill sy’n canolbwyntio ar… Read More »

Marc Ansawdd Rhagoriaeth Elusennol

May 23rd, 2023

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod PentrePeryglon newydd gymhwyso ar gyfer y Marc Ansawdd Rhagoriaeth Elusennol. Mae’r nod ansawdd yn darparu tystiolaeth i’n rhandaliad a’n cyllidwyr o’n hymrwymiad i ragorol, sicrwydd i’n hymddiriedolwyr bod ein helusen yn cael ei rhedeg yn dda a chydnabyddiaeth i’n holl staff gwych am yr hyn y maent yn… Read More »

Ffair Gymunedol

March 2nd, 2023

Yn dilyn y Ffair Gymunedol ar y 18fed o Chwefror, codwyd swm anhygoel o £256.68 i PentrePeryglon! Hoffem ddiolch i chi gyd am ddod i ddiwrnod mor llwyddiannus. Diolch i’r holl fusnesau lleol oedd yn bresennol am ei wneud yn ddiwrnod mor llwyddiannus. Roedd y plant wrth eu bodd yn cwrdd â Marshall o Paw… Read More »

2022 – Am flwyddyn!

January 9th, 2023

Roedd 2022 yn flwyddyn lwyddiannus i ni ym MhentrePeryglon. Ar ddechrau’r flwyddyn, fe wnaethom ddisodli’r raffeg finyl yn yr arddangosfa llifogydd i arddangos goleudy Talacre yn hytrach nag Eryri. Yn ogystal, cwblhawyd y senario bws gyda graffeg newydd a’r seddi bws o fewn y senario. O fewn y flwyddyn, rydym wedi penodi Cynorthwyydd Marchnata i… Read More »

Y Sefydliad Neumark

December 5th, 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn £21,500 gan Sefydliad Neumark i helpu 1,000 o blant o ysgolion cynradd a grwpiau ar draws Gogledd Cymru i gael sgiliau bywyd hanfodol o’u hymweliad â PhentrePeryglon. Mae Sefydliad Neumark yn gweithio efo sefydliadau gwahanol ar draws Gogledd Cymru i wneud gwahaniaeth. Wedi’u sefydlu gan deulu Neumark,… Read More »

Wythnos Ymddiriedolwyr

November 11th, 2022

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymddiriedolwyr. Y thema eleni yw gwneud gwahaniaeth mewn amseroedd cyfnewidiol. Felly am gyfle gwych i ddweud diolch yn fawr i’n bwrdd ymddiriedolwyr am yr amser, yr ymrwymiad a’r ymdrech y byddwch yn eu rhoi i BentrePeryglon i’n helpu i ffynnu a llwyddo.

Calan Gaeaf ym MhentrePeryglon

October 31st, 2022

Hanner Tymor mis Hydref eleni, mae K-os wedi bod yn brysur yn addurno’r ganolfan gydag addurniadau arswydus ar gyfer Calan Gaeaf. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud yn ystod Hanner Tymor yr Hydref, yna mae gennym ni ddigon o weithgareddau i’r teulu cyfan. Mae gennym ein Helfa Ditectif Dirgel, lle bydd gan ymwelwyr… Read More »

Gweithredu!

October 17th, 2022

Mae ein taith gynaliadwyedd newydd sbon, Gweithredu, yn lansio heddiw. Mae Gweithredu yn daith hollol wahanol i daith y Rhaglen Graidd. Bydd y daith newydd hon yn fyrrach, ond yn dal yn llawn dop o wybodaeth. Felly, beth fyddwch chi’n ei ddysgu o daith Gweithredu? Bydd pynciau fel sut i fod yn fwy cynaliadwy, beth… Read More »

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com