Christmas Concert 2019

CYNGERDD NADOLIG | Cadeirlan Llanelwy 2019

December 6th, 2018

Ar 5ed Rhagfyr, cynhaliodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol unwaith eto yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cynhaliwyd Cyngerdd Nadolig ac roeddem yn ddiolchgar iawn i Ysgol Bryn Garth a Quartet Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru a ymunodd â ni unwaith eto ochr yn ochr ag Ysgol y Llys. Eleni cawsom gefnogaeth wych tuag at y digwyddiad, nid… Read More »

IMG_20181124_113508

ARIANNU ACHOS LLEOL CO-OP

November 26th, 2018

Mae ein term fel Achos Lleol Co-op wedi dod i ben a hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd ni drwy gydol y flwyddyn. Cawsom ein gwahodd i bob un o’r tri Co-op yn yr ardal a oedd wedi cefnogi’r arian aelodaeth cymunedol yn ymweld â siopau Rhyl, Bodelwyddan a Rhuddlan i dderbyn sieciau a siarad… Read More »

Tesco Bags of help

LLWYDDIANT BAGIAU CYMORTH TESCO

November 1st, 2018

Diolch yn fawr i chi am ein helpu i lwyddo yn ein cais am Fagiau Cymorth Tesco! Daethom yn 2il gyda £2000 o arian yn cael ei dderbyn. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i sybsideiddio ymweliadau i addysgu plant a phobl ifanc o ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid ar bob agwedd ar ddiogelwch… Read More »

Snowdonia Marathon 2018

LLWYDDIANT MARATHON ERYRI!

October 30th, 2018

Ein harian codi dau rhedwr difyr ar ran PentrePeryglon oedd John Hanson a Julie Taylor a gododd gyfanswm o £1,202 (gan gynnwys Cymorth Rhodd). Roedd yn ddiwrnod ffres hyfryd, ffres ar gyfer y marathon, ac roedd y ddau rhedwr yn croesi’r llinell orffen gyda gwenu ar eu hwynebau. Roedd adborth gan y ddau rhedwr yn… Read More »

DP logo web

YMWYBYDDIAETH FYDDAR

October 15th, 2018

Cynhaliodd staff PeryglonPoint gweithdy hanner diwrnod gyda Rhwydwaith Cefnogi Byddardod a oedd yn cynnwys awgrymiadau ar sut i fod yn fwy cynhwysol i bobl fyddar, y gwahanol fathau o fyddardod a dulliau gwahanol o gyfathrebu â phobl fyddar. Dangoswyd staff hefyd sut i ddefnyddio’r ddolen glywed newydd a’r dyfeisiau cludadwy yr ydym ni wedi eu… Read More »

Co-op refit

SIOP NEWYDD PENTREPERYGLON

August 2nd, 2018

Caeodd PentrePeryglon ei ddrysau am wythnos ym mis Gorffennaf ar gyfer datblygiad newydd cyffrous iawn! Mae ein sefyllfa siop wedi cael ei hadnewyddu’n llwyr gan Y Co-op gan ei gwneud yn fwy ac yn fwy rhyngweithiol i’n profiad ymwelwyr. Nod pwrpas y siop yn y ganolfan yw addysgu pobl ifanc am ganlyniadau a risgiau pwysau… Read More »

IMG_0097 (002)

PwyntCrefft

July 2nd, 2018

Rydym wedi lansio datblygiad newydd cyffrous ym MangrePeryglon yn barod ar gyfer gwyliau’r haf o’r enw PwyntCrefft! Yn ystod gwyliau ysgol lleol, yn ogystal ag agor y ganolfan ar gyfer ein Helfa Ditectif Dirgel, bydd gennym hefyd PwyntCrefft lle gallwch chi greu creadigol a phaentio eich crochenwaith eich hun, gwneud crefftau neu wneud peth peintio!… Read More »

Uni of Chester

Prosiect Ymchwil PentrePeryglon

June 27th, 2018

Cynhaliom ddau o fyfyrwyr o Brifysgol Caer, Heather & Chloe, sy’n astudio’r Gyfraith a Throseddeg ar eu lleoliad 5 wythnos i gwblhau’r prosiect ymchwil blynyddol ym mis Mai/ Mehefin. Maent wedi ymweld â chyfanswm o 11 ysgol i ail-brofi gyda’r cwis o 5 o’r 6 sir yng Ngogledd Cymru. Yn ystod eu hymweliad, cyflwynodd y… Read More »

Llanwrst Youth Project Celebration Evening 2018

CYLLID | MENTER IEUENCTID LLANRWST

June 8th, 2018

Hoffai PentrePeryglon ddweud DIOLCH YN FAWR i Brosiect Ieuenctid Llanrwst sydd wedi darparu £4000 o gyllid tuag at ymweliadau i ddisgyblion yn ardal Llanrwst. Sefydlwyd Prosiect Ieuenctid Llanrwst ym mis Ionawr 1997 ac yn ddiweddar penderfynodd gau. Gyda’r arian sydd ar ol, dewisodd gefnogr nifer o elusennau a sefydliadau a oedd o fudd i blant… Read More »

donate

Rhedeg ar gyfer Tîm PentrePeryglon

April 25th, 2018

Teimlo’n ysbrydoli gan Marathon Llundain? Beth am ymuno â Tîm PentrePeryglon a rhedeg y Marathon Eryri yr Hydref hwn! Yn cael ei gynnal ar 27 Hydref 2018, gyda’r addewid o olygfeydd syfrdanol, llwybrau anodd ac ysblennydd sy’n amgylchynu’r Wyddfa yn rhoi lle unigryw i’r digwyddiad hwn yn y calendr marathon blynyddol. Mae ceisiadau i’r marathon… Read More »

croeso

Aelod Tîm Newydd | Swyddog Cyllid a Phartneriaeth

March 9th, 2018

Mae PentrePeryglon yn falch o gyhoeddi bod aelod o dîm newydd yn cael ei ychwanegu. Rydym yn croesawu Lorna Langton fel rhan o’r tîm fel y Swyddog Cyllid a Phartneriaeth! Mae Lorna wedi treulio ei holl yrfa broffesiynol yn gweithio yn y sector cyhoeddus, gan ddechrau yn cefnogi oedolion sy’n agored i niwed yn Swydd… Read More »

NWPCC Award

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru | Llwyddiant

January 19th, 2018

Hoffem ddweud diolch yn fawr i bawb a bleidleisiodd drosom ar Gomisiwn Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Eich Gwobrau Cymunedol Eich Dewis! Newyddion gwych – llwyddwyd i dderbyn ein gwobr am £4997 i’n helpu ni i addysgu dros 350 o ymwelwyr mewn seiber-ddiogelwch! Roeddem yn falch iawn o fynychu’r cyflwyniad gwobrwyo, ynghyd â’r holl enillwyr… Read More »

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com